Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling

Fairtrade hantverk för Hållbar Utveckling

Fair Trade (Rättvis Handel) är ett bra verktyg för hållbar utveckling.
De 10 principerna för Fair Trade återspeglar ekologiska-socioekonomiska aspekter av hållbar utveckling.
Hantverk kan uppfylla höga ekologiska kriterier avseende t ex material och produktion, höga sociala avseende t ex jämställdhet, höga ekonomiska avseende t ex förädlingsvärde.

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder. Ca 80% av befolkningen lever i extrem fattigdom. Samtidigt har det en rik och unik flora och fauna att bevara. Madagaskar är ett av världens "biodiversity hotspots". I detta sammanhang framstår Fair Trade hantverk som en exceptionellt bra val.

SDG2015 2030Vid FN-toppmöte 25-27 september 2015 fastställde världens ledare de 17 global målen för Hållbar Utveckling för perioden fram till 2030. (Bild till vänster)
Dessa mål ersätter de 8 milleniemålen som beslutats för perioden 2000-2015.

Fair Trade (Rättvis Handel) är ett bra verktyg för Hållbar Utveckling.
Till exempel, Fair Trade princip nummer 1; "Skapa möjligheter till ekonomiskt marginaliserade producenter". Det är helt i linje med SDG nummer 1 ”Ingen fattigdom”. Fair Trade princip nummer 10 "Respekt för natur och miljö" speglar SDG 12 ”Ansvarsfull konsumtion och produktion” samt 13 ”Klimatåtgärder” och 15 ”Liv på jorden”. Ett annat exempel är Fair Trade princip nummer 6, vilket återspeglas av SDG 5 ”Jämställdhet”.
Slutligen, Fair Trade praktiska, dagliga arbete (därtill bedrivet på gräsrotsnivå) återspeglas av SDG 17: ”Partnerskap för målen”.

Hållbar utveckling Mål nummer 1: Ingen fattigdom
extrem fattigdom 2017 afrika varldsbanken
Enligt Världsbanken levde 10,3% av världens befolkning i extrem fattigdom (under USD 1,9/dag) år 2013.
Detta innebär en väsentlig förbättring sedan 1990, då andelen extremt fattiga var 34,8%.
Det finns dock en koncentration av den globala fattigdomen till Afrika söder om Sahara. Världsbankens karta (till vänster) visar procentuell befolkningen i extrem fattigdom.
Färgen anger andel av befolkningen som lever i extrem fattigdom: Störst andel (42-94%) extremt fattiga har mörkgröna länder, ljusgröna länder har mindre (16,5-42%), gula än mindre (3,77-16,5%), orange ännu mindre 1,03-3,77% och minst andel (0-1,03%) har röda länder. Grå färg innebär att uppgift saknas.

Madagaskar är det land i världen som, enligt Världsbankens Poverty data har den största andelen (77,84 %) av befolkningen i extrem fattigdom.

Fattigdom som fördjupats: Madagaskar är ett av de få länder i världen där reell BNP per capita var mindre 2010 än 1960. BNP per capita 2010 hade minskat med mer än 40 %. Endast två länder (Liberia och Demokratiska Republiken Congo, vilka båda haft perioder av inbördeskrig) uppvisar större nedgång i BNP per capita. Som resultat av detta, rankas Madagaskar som det fattigaste landet i Afrika Söder om Sahara (och i världen) där internationellt jämförbara data finns tillgängliga. Referens “Shifting Fortunes and Enduring Poverty in Madagascar – Recent Findings. World Bank June 2016”

Madagaskar har varit i en djup politisk-ekonomisk kris med start 2009 och har drabbats av flera svåra cykloner under de senaste åren. Kombinationen har haft stor inverkan på ekonomin som helhet och kanske värst för de redan fattigaste och mest marginaliserade i samhället. Infrastrukturen, t.ex. vägar och elförsörjning, har försämrats dramatiskt. I rapporten "Africa Competitiveness report 2017" intar Madagaskar bottenplaceringen m a p vägarnas kvalitet (rankas 138 av 138 inkluderade länder). I Världsbankens rapport "Doing Business 2017", rankas Madagaskar 185 (av 190 räknade länder ) avseende tillgång till elektricitet. I dessa rapporter påtalas även att politisk instabilitet och svaga institutioner innebär betydande hinder för tillväxt och utveckling.
Mars 2017 drabbades Madagascar av cyklonen Enawo. Cyklonen hade vindhastighet upp till 230km/h och passerade över en stor del av landet. Det var den värsta cyklonen landet upplevt på 13 år.

sifaka biodiversity hotspot madagascarSamtidigt har Madagaskar en av världens rikaste och mest unika flora och fauna att bevara. Madagaskar är, tillsammans med mindre närliggande öar, en av världens "biodiversity hotspots". Nedan några siffror med för att beskriva ett…omätbart värde.

Med referens till CEPF hemsida:
Växter: Kärlväxterna uppgår till minst 13.000 arter (möjligen så många som 16.000), varav cirka 90 procent inte återfinns någon annanstans i världen. 8 av 160 växtfamiljer är endemiska, en nivå som inte överträffas av någon annan Hotspot.

Däggdjur: Cirka 90 procent av de mer än 150 däggdjursarter som lever på Madagaskar (och de omgivande Indiska oceanen öar) är endemiska. Dessutom upptäcks nya arter i snabb takt (22 nya däggdjursarter och underarter på Madagaskar de senaste 15 åren). De mest kända däggdjuren på Madagaskars är lemurer, företrädda av fem familjer vilka är unika för den här ön. 72 arter och underarter av lemurer gör Madagaskar och Indiska oceanen öarna till världsledande Hotspot m a p endemiska primater.

Fåglar: Mer än 300 fågelarter bevistar regelbundet området, varav nästan 60 procent inte finns någon annanstans.

Reptiler: 96 procent av nästan 400 reptilarter finns inte någon annanstans på jorden.

Groddjur: Två endemiska familjer av amfibier: sooglossidae på Seychellerna och mantellidae (mantellor) på Madagaskar och Mayotte. 229 av de 230 arterna är endemiska.