• Hantverk Ekologi La Maison Afrique Fairtrade Hantverk Ekologi La Maison Afrique Fairtrade
 • Hattar La Maison Afrique Fairtrade Hattar La Maison Afrique Fairtrade
 • La Maison Afrique Fairtrade La Maison Afrique Fairtrade
 • Vaskor La Maison Afrique Fairtrade Vaskor La Maison Afrique Fairtrade

Fair Trade (Rättvis Handel)

 • De 10 principerna för Fair Trade kan beskrivas som Fair Trade (Rättvis Handel) – rörelsens "ryggrad". De har utformats under många års verksamhet, de knyter samman Fair Trade organisationer internationellt. Fair Trade rörelsens har mer än 70 av historia bakom sig. Mer om dess historia och aktörer här nedan.

  De 10 principerna för Fair Trade är: 1) Skapa möjligheter för de ekonomiskt marginaliserade 2) Öppenhet och dialog 3) Rättvisa handelsrelationer 4) Betala ett rättvist pris 5) Säkerställa inget barnarbete eller tvångsarbete 6) Engagemang mot diskriminering, för jämställdhet mellan man och kvinna. Föreningsfrihet. 7) Säkerställa goda arbetsförhållanden 8) Tillhandahålla kapacitetsbyggande 9) Informera om Fair Trade 10) Respekt för natur och miljö. Principerna i sin helhet översatta från engelsk originaltext återfinns längst ned på denna sida.

Fair Trade historia och rörelse

Tidiga exempel på Fair Trade är organisationen Ten Thousand Villages (USA) inköp av handarbeten från Puberto Rico 1946, Oxfam (U.K.) inköp av hantverk från kinesiska flyktingar under 1950-talet.

1960 och 70-talen: NGO's och enskilda individer i både Syd och Nord förespråkar rättvis, ansvarsfull handel för utveckling. Även inom politiska forum framhålls detta, t ex under United Nations Conference on Trade and Development in Delhi 1968; "Trade not Aid".

Fair Trade var under denna period inriktad på utveckling. De organisationer som i Nord engagerade sig var främst biståndsorganisationer eller religiösa samfund. Därtill fanns det organisationer som på politisk grund önskade stödja, varför även benämningen Solidarisk Handel användes. Tillverkning och försäljning av hantverksprodukter ger möjligheter till utveckling och självständighet för de mest marginaliserade. Rättvis Handel fokuserade på denna typ av varor.

För globalt samarbete, definitioner, kriterier inom rörelsen grundades 1989 International Federation for Alternative Trade (senare omdöpt till International Fair Trade Association), IFAT. Organisationen bildades i Europa, men har nu medlemmar spridda över mer än 80 länder. Efter beslut under IFAT's årsmöte oktober 2008, har organisationen bytt namn till the World Fair Trade Organization, WFTO. WFTO har regionala underorganisationer i Afrika, Asien, Latin Amerika, Pacific och Europa. La Maison Afrique FAIR TRADE verksamhet startade 1995 och tillhör pionjärerna inom den svenska Rättvis Handel rörelsen. 2002 blev La Maison Afrique FAIR TRADE medlem i the World Fair Trade Organization (IFAT) 2002 och är en av grundarna till WFTO-Europe.

Att informera och medvetandegöra är viktigt för Fair Trade-rörelsen: produkterna skall förmedla ett budskap. Butiker har här en viktig uppgift. De första Fair Trade butikerna öppnade under 1950-talet. 1984 organiserades den första Världsbutikskonferensen. 1994 bildades Network of European World Shops (NEWS). 2009 upphörde NEWS, dess verksamhet blev en integrerad del av WFTO-Europe.

World Fair Trade Day är ett globalt event som firas den 2:a lördagen i maj. World Fair Trade Day initierades av NEWS 1996. Då med namnet "European Worldshops Day", i Sverige "Världsbutiksdagen". World Fair Trade Organization (WFTO) är numera eventets huvudorganisatör.

Fair Trade produktmärkning:
I o m initiativ till produktmärkning (Rättvisemärkt/Fairtrade Labelling) har livsmedel snabbt ökat i absoluta tal och som andel av Fair Trade. Introduktionen skedde 1988 med "Max Havelaar"-märkt kaffe i Nederländerna. Motsvarande märkningsorganisationer etablerades i fler länder i Nord. 1997 bildades Fair Trade Labelling Organization (FLO) för internationell samordning av produktmärkningen.

Fair Trade produktmärkning:
I o m initiativ till produktmärkning (Rättvisemärkt/Fairtrade Labelling) har livsmedel snabbt ökat i absoluta tal och som andel av Fair Trade. Introduktionen skedde 1988 med "Max Havelaar"-märkt kaffe i Nederländerna. Motsvarande märkningsorganisationer etablerades i fler länder i Nord. 1997 bildades Fair Trade Labelling Organization (FLO) för internationell samordning av produktmärkningen.

En Fair Trade Town är en ort som gör ett gemensamt åtagande för Fair Trade. Kommun, skola, näringsliv, föreningar och aktivister arbetar tillsammans. Garstang, U.K. utropade sig till "Worlds first Fairtrade Town" i april 2000. Nu finns det fler än 2000 Fair Trade Towns i ett 30-tal länder i världen. Åtagandet är vanligen formulerat i fem mål: 1) Lokal styrelse gör ett uttalande till stöd för Fair Trade. 2) Ett utbud Fair Trade varor finns tillgängliga lokalt. 3) Lokala organisationer stödjer Fair Trade och användning av Fair Trade produkter. 4) Media bevakning och events ökar medvetenheten om Fair Trade. 5) En styrgrupp med representerar olika sektorer i samhället tillsätts för att koordinera. I Sverige benämns Fair Trade Towns "Fairtrade cities". Sedan Malmö blev den första 2006, finns det nu (2023) 41 Fairtrade cities i Sverige. Fairtrade Sverige diplomerar, koordinerar etc. Religiösa samfund i många av världens länder ( t ex Svenska Kyrkan) har ett långvarigt och aktivt engagemang i Fair Trade. Under åren 2009-2020 var detta engagemang i Sverige formaliserat under begreppet "Kyrka för Fairtrade". Engagemanget behövs och förhoppningsvis kommer det att leva vidare i många olika former.

Den globala Fair Trade rörelsen har uppnått mycket. Dock, i jämförelse med den gigantiska gloala fattigdomen, växande miljöproblem och i synnerhet klimatförändringen (...) behövs än större insatser och omfattande samarbete. Exempel på samarbete är att de ovan nämnda internationella Fair Trade nätverken tillsammans etablerat ett kontor i Bryssel för Fair Trade lobbyverksamhet och informationsarbete; the Fair Trade Advocacy Office, FTAO.


De 10 Principerna för Fair Trade

 • 1) Skapa möjligheter för ekonomisk marginaliserade producenter.
  Fattigdomsbekämpning genom handel utgör organisationens huvudsakliga målsättning. Organisationen stödjer marginaliserade, småskaliga producenter – oavsett om dessa utgörs av enskilda familjeföretag eller grupperingar i form av föreningar eller kooperativ. Organisationen eftersträvar att föra dem från ekonomisk osäkerhet och fattigdom till ekonomisk självförsörjning och ägandeskap. Organisationen har en åtgärdsplan för hur den skall genomföra detta.
 • 2) Öppenhet och dialog
  Organisationen är transparant vad gäller styrelse och kommersiella relationer. Den är ekonomiskt ansvarsfull gentemot alla medaktörer och avseende kommersiell information som erhållits. Organisationen finner lämpliga sätt att delge information och engagera anställda, medlemmar och producenter i sitt beslutsfattande. Den säkerställer att relevant information ges till alla handelspartners. Kommunikationen är välfungerande och omfattar hela handelskedjan.
 • 3) Rättvisa handelsrelationer
  Organisationen handlar med omtanke om social, ekonomisk och miljömässig situation för marginaliserade småskaliga producenter och vinstmaximerar inte på deras bekostnad. Den är ansvarstagande och professionell i att möta sina åtaganden i tid. Leverantörer respekterar kontrakt och levererar produkter i tid samt i enlighet med den kvalitet som specificerats. Fair Trade köpare tar hänsyn till de finansiella svårigheter producenter och leverantörer har och säkerställer att beställningar betalas vid erhållande av skeppningsdokumenten eller riktlinjer som fastställts. För FT (Fair Trade) hantverksprodukter, skall en räntefri förskottsbetalning motsvarande minst 50 % ges om så efterfrågats. För FT livsmedelsprodukter, skall en förskottsbetalning till resonabel ränta motsvarande minst 50 % ges om så efterfrågas. Räntesatsen leverantörer betalar får ej vara högre än köparens kostnad för att låna från tredje part. Att kräva ränta är inte nödvändigt. När Fair Trade leverantörer erhåller förskottsbetalning från köpare, säkerställer de att betalningen vidareförmedlas till de som tillverkar eller odlar Fair Trade produkterna. Köpare konsulterar leverantörer före det att de avbeställer. När beställning annulleras utan att detta beror på fel orsakat av producenten eller leverantören, ges adekvat kompensation för det arbete som redan gjorts. Leverantörer och producenter konsulterar köpare om det är ett problem med leveransen och säkerställer att kompensation ges när levererad kvantitet eller kvalitet inte motsvarar det som fakturerats. Organisationen upprätthåller långsiktiga relationer baserade på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt. Därmed bidrar de till positiv bild och tillväxt för Fair Trade. Den vidmakthåller effektiv kommunikation med sina handelspartners. Handelspartner försöker öka sitt handelsutbyte i volym, värde och mångfald. Detta så att Fair Trade producenter får ökade inkomster. Organisationen samarbetar med andra Fair Trade organisationer inom landet och undviker ojust konkurrens. Den undviker att duplicera design eller mönster utan tillstånd. Fair Trade innebär ett erkännande, stöd och skydd för småskaliga producenters kulturella identitet och traditioner såsom dessa kommer till uttryck i hantverkets design, matvaror och andra relaterade tjänster.
 • 4) Betala ett rättvist pris
  En rättvis betalning är en betalning som ömsesidigt har förhandlats och överenskommits av alla genom dialog och deltagande. Den ger producenterna rättvis lön samtidigt som den varaktigt kan accepteras av marknaden. Rättvis lön innefattar principen om lika lön för lika arbete av kvinnor och män. Målet är alltid att betala en lokal levnadslön. Rättvis betalning består av rättvisa priser, rättvisa löner och lokala levnadslön. Rättvist pris: Ett rättvist pris förhandlas fritt genom dialog mellan köpare och säljare och bygger på transparent prisbestämning. Det inkluderar en rättvis lön och en rättvis vinst. Rättvisa priser representerar en rättvis andel av slutpriset för varje spelare i leveranskedjan. Rättvisa löner: En rättvis lön är en rättvis, fritt förhandlad och ömsesidigt överenskommen lön och förutsätter betalning av åtminstone en lokal levnadslön. Lokal lön: En lokal levnadslön är ersättning för en arbetsvecka (högst 48 timmar) av en arbetare på ett visst ställe, tillräckligt för att ha en anständig levnadsstandard för arbetaren och henne eller hans familj. Delar av en anständig levnadsstandard inkluderar mat, vatten, bostäder, utbildning, hälsovård, transport, kläder och andra väsentliga behov, inklusive försörjning för oväntade händelser
 • 5) Säkerställa inget barnarbete eller tvångsarbete
  Organisationen ansluter sig till FN s barnkonvention samt nationell lag m a p barnarbete. Organisationen garanterar att det inte finns något tvångsarbete i dess arbetsstyrka, bland medlemmar eller hemarbetande. Organisationer som köper Fair Trade produkter från producent grupper direkt eller via mellanhänder garanterar att inget tvångsarbete förekommer i produktionen och att producenterna uppfyller FNs barnkonvention och lokal lag avseende barnarbete. Om något barn på något sätt är involverade i tillverkningen av Fair Trade varor (även om så må vara att lära traditionella konsthantverk) måste det alltid redovisas öppet samt kontrolleras och granskas så att det inte negativt påverkar barnets välbefinnande, säkerhet, utbildning och behov av lek.
 • 6) Engagemang mot diskriminering, för jämställdhet mellan man och kvinna. Föreningsfrihet.
  Organisationen diskriminerar inte vid anställning, ersättning, tillgång till utbildning, befordran, avgång baserat på ras, kast, nationell bakgrund, religion, handikapp, kön, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, politiska sympatier, HIV/aids status eller ålder. Organisationen har en tydlig policy och plan för att främja jämställdhet så att kvinnor, såväl som män, alltid har möjlighet att åtkomma de resurser de behöver för att bli produktiva och påverka den övergripande policy, regelverk och institutionella miljö som formar deras livssituation och liv. Organisationers stadgar tillåter och möjliggör att kvinnor blir självständiga medlemmar (i det fall det är en medlemsbaserad organisation), och att ta upp ledarpositioner i styrelse strukturer oavsett kvinnors status vad gäller ägande av tillgångar såsom land och ägodelar. Kvinnor anställda inom organisationen, även om det är en informell anställning, betalas jämställd lön för sitt arbete. Organisationen erkänner kvinnors fulla rättigheter som anställda och är engagerade i att säkerställa att kvinnor erhåller sina fullständiga löneförmåner. Organisationen respekterar alla anställdas rätt att bilda och ansluta sig till de fackföreningar de själva väljer samt att förhandla kollektivt. Där rätten att ansluta sig till fackföreningar och förhandla kollektivt begränsas av lag och/eller politisk miljö, kommer organisationen finna former för oberoende och fri organisering och förhandling för de anställda. Organisationen garanterar att representanter för de anställda inte är föremål för diskriminering på arbetsplatsen.
 • 7) Säkerställa goda arbetsförhållanden
  Organisationen ger en säker och hälsosam arbetsplats för anställda och/eller medlemmar. Den uppfyller, som ett minimum, nationella lagar samt ILOs konventioner avseende hälsa och säkerhet. Arbetstider och förhållanden för anställda och/eller medlemmar (samt eventuella hemarbetande) överensstämmer med förhållanden fastställda av nationella lagar samt ILO konventioner. Fair Trade organisationer är medvetna om hälsa och säkerhets förhållanden hos de producentgrupper de köper från. De eftersträvar att skapa medvetande om hälso- och säkerhet frågor samt förbättra praktisk tillämpning.
 • 8) Tillhandahålla kapacitets byggande
  Organisationen eftersträvar att med hjälp av Fair Trade skapa positiv utveckling för småskaliga, marginaliserade producenter. Organisationen utvecklar yrkesskicklighet och förmåga bland sina egna anställda eller medlemmar. Organisationer som arbetar direkt med små producenter utvecklar specifika aktiviteter för att hjälpa dessa förbättra management förmåga, produktionsförmåga och förmåga att nå ut till marknader, t ex lokal/regional/internationell/Fair Trade/mainstream. Organisationer som köper Fair Trade produkter via mellanhänder i Syd, bistår dessa organisationer att utveckla sin kapacitet att stödja de marginaliserade grupper de arbetar med.
 • 9) Informera om Fair Trade
  Organisationen skapar medvetande om syftet med Fair Trade och varför världen behöver mer Fair Trade. Den deltar i utåtriktade informationsaktiviteter i mån av förmåga som organisation. Organisationen ger information till kunder om sin egen verksamhet, produkterna den marknadsför och de producenter som tillverkar eller odlar produkterna. Annonsering och marknadsföringsteknik som används är alltid ärlig.
 • 10) Respekt för natur och miljö
  Organisationen som producerar Fair Trade produkter maximerar användningen av råmaterial av hållbart ursprung, köper lokalt om möjligt är. De använder produktionsmetoder som eftersträvar minskad energiåtgång och använder när möjligt är förnyelsebara energikällor som minimerar utsläpp av växthusgaser. De eftersträvar att minimera sitt avfall och dess miljöeffekter. Fair Trade producenter av jordbruksråvaror minimerar sin miljöpåverkan genom att odla ekologisk eller med minimerad användning av bekämpningsmedel. Köpare och importörer av Fair Trade produkter ger prioritet till produkter som görs av råmaterial av hållbart ursprung och som har minsta totala miljöpåverkan. Alla organisationer använder förpackningsmaterial tillverkat av retur- eller material med god biologisk nedbrytbarhet. Varor fraktas med båt närhelst detta är ett möjligt alternativ.
 • Ref: World Fair Trade Organization (WFTO), version 2017. Översättning av engelsk originaltext gjord av Mona Bengtsson, La Maison Afrique FAIR TRADE AB

Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. Fair Trade hattar, väskor, present och interiör. Genuint hantverk med ekologi i fokus. Grossist

La Maison Afrique FAIR TRADE

 • +46 (0) 706017777
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Trustorps Gård
  311 65 Vessigebro
  SVERIGE

 • VAT/Orgnr: SE556526323201